Padel247 kameravalvonnan tietosuojaseloste 1.1.2023

Tietosuojaseloste/seloste henkilötietojen käsittelystä

1. Rekisterinpitäjä
Punto de Oro Oy, 3173865-7
Kivimiehenkatu 14, 33380 Nokia
010-517 7580, anna@padel247.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Anna Pohjaranta
Kivimiehenkatu 14, 33380 Nokia
010-517 7580, anna@padel247.fi

3. Rekisterin nimi ja selosteen soveltuminen
Tällä tietosuojaselosteella kerrotaan, miten rekisterinpitäjä käsittelee hallinnoimassaan
järjestelmässä käsiteltäviä henkilötietoja. Hallinnoitava järjestelmä on Kameravalvontajärjestelmä Nokian toimipisteessä.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Tarkoituksena on omaisuuden ja henkilöiden suojaaminen ja väärinkäytösten ennaltaehkäisy. Kameravalvonnan tarkoitus on ennaltaehkäistä ja suojella valvottavan alueen piirissä kiinteistön omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja ilkivaltaa sekä helpottaa pelimaksujen perintää epäselvissä tilanteissa.

5. Rekisterin tietosisältö
Seloste voi pitää sisällään seuraavia henkilötietoja: Kameravalvontajärjestelmään tallennettua kuvaa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Säännönmukaiset tietolähteet ovat varausjärjestelmästä saatavat asiakasrekisterit.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Manuaalista aineistoa ei ole. Sähköisesti käsiteltäviä tietoja eli rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein. Kamera- ja kulunvalvonta palvelimia säilytetään suojatussa tilassa kiinteistöllä. Näiden toimien tarkoituksena on turvata rekisterissä säilytettävien henkilötietojen luottamuksellisuus, tietojen saatavuus ja eheys sekä rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti toisille rekisterinpitäjille. Niitä voidaan luovuttaa viranomaisille viranomaisten pyynnöstä. Viranomainen voi pyytää tietoja
esimerkiksi rikostilanteiden selvittämiseksi valvotulla alueella.

Seuraavat tahot osallistuvat henkilötietojen käsittelyyn/ovat henkilötietojen käsittelijöitä: Anna Pohjaranta sekä yhtiön hallitus.

8. Tietojen siirtokolmanteen maahan
Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen sisällä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri ei sisällä arkaluonteisia tietotyyppejä. Kamerajärjestelmään liittyen on käytössä asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvatoimenpiteet henkilötietojen Käyttäjät tunnistetaan kirjautumistunnisteella. Pääsyä henkilötietoihin rajoitetaan vain sellaisille henkilöille, joilla on työnsä/asemansa puolesta tarve saada kyseisiä tietoja. Kaikkia henkilöitä, joilla on pääsy henkilötietoihin, sitoo salassapitovelvollisuus

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Tiedot luovutetaan, kun henkilöllisyys on varmistettu.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista sekä muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterin pitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvollisuus huolehtia tietojen asiallisuudesta ja ajantasaisuudesta rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä sekä vastustaa henkilötietojensa käsittelyä erityisellä henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Rekisterinpitäjä poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot myös, jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos rekisterinpitäjällä on lain mukainen peruste säilyttää tiedot, jos tietojen säilyttäminen on tarpeen
oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista ainoastaan seuraavilla perusteilla:
• Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.
• Käsittely on lainvastaista, mutta rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista.
• Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiähenkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi.
• Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä muuhun kuin
suoramarkkinointitarkoitukseen, ja odotetaan sen todentamista, syrjäyttävätkö
rekisterinpitäjän edut rekisteröidyn edut. Rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkastetaan pyynnön tekemisen yhteydessä. Mahdollisissa erimielisyyksissä voi ottaa yhteyttä toimivaltaiseen viranomaiseen eli tietosuojavaltuutetun toimistoon.

12. Tietojen poistaminen ja säilytysaika
Rekisterissä olevia tietoja voidaan säilyttää niin pitkään, kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Rekisterinpitäjän vastuulla on varmistaa ja ohjeistaa tietojen käsittelijää toimintatavasta, että rekisteröityä koskevat perus- ja yksilöintitiedot sekä rekisteröidylle myönnetyt kulkuoikeudet poistetaan sen jälkeen, kun rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen asianmukainen suhde päättyy, eikä rekisteröidyn ole enää tarpeellista saada pääsyä rekisterinpitäjän tiloihin.
Mikäli rekisterinpitäjä käyttää järjestelmän hallintaohjelmistoa, on reksiterinpitäjällä mahdollisuus saada pääsy henkilötietoihin sekä mahdollisuus oikaista, rajoittaa ja poistaa henkilötietoja suoraan hallintaohjelmiston ominaisuuksia hyödyntämällä. Kameravalvontajärjestelmissä tietoja säilytetään tallentimen tallennuskierron salliman ajan, ellei ole kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamisesta johtuvaa erityistä syytä säilyttää tietoja pidempää aikaa. Tallentimen tallennuskierto vaihtelee kiinteistöittäin.

13. Rekisteriin tallennettavien informointi
Velvoite rekisteröityjen informointiin tulee tietosuoja-asetuksesta. Tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän on informoitavia rekisteröityjä läpinäkyvällä tavalla heidän henkilötietojensa käsittelystä. Käsitteitä ja lisätietoja tietosuojaselosteeseen GDPR (General Data Protection Regulation) on tullut EU:n jäsenvaltioiden sovellettavaksi. Asetuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa EU:n tietosuojakäytäntöjä ja parantaa EU:n kansalaisten yksityisyydensuojaa. Asetus koskee kaikkia niitä EU:n alueella toimivia organisaatioita, jotka keräävät, säilyttävät ja käsittelevät henkilötietoja yrityksen tai organisaation koosta tai toimialasta riippumatta.

Tietosuoja-asetukseen liittyviä termejä:
Henkilötieto: Kaikki sellainen tieto, jolla voidaan tunnistaa ja yksilöidä henkilöitä. Näitä tietoja ovat muun muassa nimi, osoite, henkilötunnus, sähköpostiosoite sekä verkkotunnistetiedot.
Henkilörekisteri: Henkilötietoja sisältävä jäsennelty tietojoukko, jota käsitellään osin tai kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla taikka joka on järjestetty kortistoksi, luetteloksi tai muulla näihin verrattavalla tavalla siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta.
Rekisterinpitäjä: Luonnollinen henkilö, yhteisö, virasto, säätiö tai joku muu, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun, esimerkiksi uutiskirjetyökalun toimittaja.
Rekisteröity: Rekisterissä oleva tunnistettava tai tunnistettavissa oleva henkilö